Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de websites van de onderneming Pfizer NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Pleinlaan 17, B-1050 Elsene, RPR Brussel 0401.994.823 (hierna "Pfizer"). Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden nauwkeurig te lezen en na te kijken voordat u deze website gebruikt of betreedt. Door het betreden of gebruiken van deze website, erkent u deze Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen, begrepen en te aanvaarden. Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, is het u niet toegestaan deze website, te betreden of gebruiken.

1. Gebruik van de website

De informatie die op deze website wordt verstrekt, is uitsluitend bestemd voor algemeen informatieve en educatieve doeleinden. Bepaalde secties van deze website zijn bedoeld voor specifieke doelgroepen, zoals de werknemers, klanten en aandeelhouders van Pfizer, evenals actoren uit de gezondheidssector en het algemene publiek. Uw toegang tot en gebruik van de informatie die in deze website ligt opgeslagen, is onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden. Door deze website te betreden en te gebruiken, aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden, zonder restrictie of voorbehoud.

2. Inhoud

Pfizer zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat en up-to-date is, maar geeft geen waarborgen voor en verbindt zich geenszins tot de juistheid, relevantie, geldigheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie. U aanvaardt dat de toegang tot en het gebruik van de website en zijn inhoud onder uw verantwoordelijkheid valt. Pfizer biedt geen enkele waarborg, uitdrukkelijk of stilzwijgend, in de ruimste mate waarin dit door de wet is toegestaan.

Noch Pfizer, noch haar filialen, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of levering van deze website zal aansprakelijk kunnen worden gesteld voor om het even welke schade, met inbegrip, maar zonder beperking, elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze website of de het onvermogen of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken, of van om het even welke fout of vergetelheid in de inhoud ervan. Deze beperking omvat eveneens schade aan uw computeruitrusting of informaticamateriaal en schade veroorzaakt door om het even welk virus dat uw computer of uw programma's kan aantasten.

3. Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Pfizer, haar leden van het dagelijks bestuur, directeurs, werknemers, vertegenwoordigers en leveranciers en alle mogelijke derden-partners te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle mogelijke verliezen, uitgaven, schadegevallen en kosten, inclusief billijke advocatenhonoraria die voortvloeien uit om het even welke inbreuk die u op deze Gebruiksvoorwaarden hebt gepleegd.

4. Privéleven en cookies

Pfizer respecteert het privéleven van alle bezoekers van zijn website. Gelieve het beleid van Pfizer met betrekking tot cookies en het respecteren van het privéleven te lezen om alles te weten over uw rechten en hoe Pfizer uw persoonlijke gegevens beschermt (waaronder cookies). Zie de Privacy Beleid, klik hier. Zie de Cookieverklaring, klik hier.

5. Externe websites en links naar derden

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten die beheerd zijn door derden waarover Pfizer geen controle heeft. Deze links worden u uitsluitend aangeboden om u te dienen.

Op dezelfde manier kan deze website ook toegankelijk zijn via externe links van derden waarover Pfizer geen controle heeft. Pfizer geeft geen waarborgen voor en verbindt zich geenszins tot de juistheid, relevantie, geldigheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie op deze website.

Pfizer kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of kosten als gevolg van de inhoud van deze informatie. De aanwezigheid van een link naar een website beheerd door een derde partij impliceert geenszins een goedkeuring door of aanbeveling van Pfizer.

6. Medische informatie

Deze website bevat onder andere informatie die verwijst naar diverse medische problemen en hun behandeling. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden en is zeker niet bedoeld ter vervanging van advies dat verstrekt wordt door een arts of eender welke andere bevoegde professionele gezondheidszorgverstrekker vervangen. Het is niet aangewezen dat u de informatie op deze website gebruikt om zelf een diagnose te stellen over een probleem in verband met uw gezondheid, staat of ziekte, of om uzelf een behandeling toe te dienen. Daarvoor dient u altijd een arts of een andere bevoegde professionele gezondheidszorgverstrekker te raadplegen.

7. Voorspellende Informatie

Deze website kan voorspellende informatie bevatten die onderhevig is aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de effectieve resultaten verschillen van de voorspellingen. Hiertoe behoren ook risico's die gedetailleerd worden in de jaarverslagen van Pfizer of haar filialen die gedeponeerd zijn bij de SEC of Securities and Exchange Commission, inclusief het meest recente rapport dat bij de SEC werd gedeponeerd.

8. Niet-vertrouwelijke informatie

Onder voorbehoud van enige strijdig beding in onze Privacyverklaring, is en zal elke communicatie of andere informatie die u aan Pfizer communiceert via de website door elektronische mail of via een ander middel, zoals vragen, commentaren, suggesties of gelijkaardige boodschappen, als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Pfizer zal dan ook geen enkele verplichting hebben ten aanzien van deze informatie. Pfizer zal vrij zijn om gebruik te maken van om het even welke ideeën, concepten, knowhow of technieken die in dergelijke communicatie vervat zijn, voor om het even welk doel, inclusief maar zonder daartoe beperkt te zijn, de ontwikkeling, de productie en het op de markt brengen van producten.

9. Intellectueel eigendomsrechten

De volledige inhoud van de website is onderhevig aan auteursrechtelijke bescherming. Copyright ® 2008 Pfizer N.V./S.A. Alle rechten voorbehouden.

Pfizer is eigenaar van alle auteursrechten, octrooien, rechten op databanken, merken, modellen, know-how en vertrouwelijke informatie (al dan niet geregistreerd), alsook van alle andere intellectuele eigendomsrechten bestaande in deze website en de inhoud ervan.

De inhoud van de website mag niet worden gekopieerd tenzij voor niet-commerciële individuele raadpleging en met behoud van alle copyrights en andere eigendomsaankondigingen. De inhoud van de website mag vervolgens niet opnieuw gekopieerd, gereproduceerd of op eender welke andere manier verspreid worden. Met uitzondering van de hierboven uitdrukkelijk voorziene voorwaarden mag u - zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pfizer - geen informatie, teksten of documenten van deze website of een deel ervan kopiëren, tonen, downloaden, verspreiden, wijzigen, reproduceren, heruitgeven en versturen, ongeacht het gebruikte middel, zij het elektronisch of op een andere manier, noch afgeleide werken op basis van die informatie, teksten of documenten creëren.

Daarenboven zijn de naam en logo van Pfizer geregistreerde handelsmerken en mogen die niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pfizer gebruikt worden. Het gebruik dan wel misbruik van de handelsmerken of enig ander materiaal (uitgezonderd toegestaan zoals daarin omschreven) is uitdrukkelijk verboden en kan o.a. een schending van het auteursrecht, het merkenrecht, en/of andere toepasselijke wetgeving betekenen. Pfizer benadrukt dat zij een actief en doeltreffend beleid nastreeft m.b.t. de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.

10. Regeling inzake eventuele ongeldigheid van bepaalde clausules

Deze website en zijn inhoud zijn erop gericht conform te zijn met de wetten en reglementeringen in België en Luxemburg. Hoewel de informatie op deze website ook toegankelijk is voor gebruikers buiten deze twee landen, is de informatie met betrekking tot de Pfizer-producten uitsluitend bedoeld voor gebruik door inwoners van België en Luxemburg. Andere landen kunnen andere wetten hebben, andere vereisten inzake regelgeving en medische praktijken, die verschillen van deze in België en Luxemburg. Deze site bevat links naar andere sites die opgesteld werden door de verschillende operatieve divisies en dochtermaatschappijen van Pfizer, waarvan sommige zich buiten België en Luxemburg situeren. Deze sites kunnen informatie bevatten die alleen geschikt en van toepassing is voor het land van de divisie of dochtermaatschappij die deze specifieke site heeft ontwikkeld. Pfizer behoudt zich het recht voor om de voorziening van haar producten en diensten te beperken voor om het even welke persoon, geografische regio of jurisdictie en/of de hoeveelheden van om het even welk product of dienst die we verschaffen te beperken. Indien een voorstel voor om het even welk product of dienst die op deze website wordt gemaakt, verboden is, zal dergelijk voorstel voor niet-geschreven gehouden worden.

11. Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website zullen worden beheerst door het recht van België zonder rekening te houden met de principes van internationaal privaatrecht. Om het even welke juridische vordering, handeling of maatregel die verband houdt met deze website zal uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechtbank van hetzij België hetzij Luxemburg.

12. Varia

Indien een bepaling van de onderhavige gebruiksvoorwaarden onwettelijk, nietig of onafdwingbaar zou zijn, zal deze bepaling als niet-geschreven geacht worden, zonder daarbij de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overblijvende bepalingen aan te tasten.


Copyright © 2015 Pfizer NV. Alle rechten voorbehouden.